ඉන්දීය කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරඟ සංචාරයේ තරඟාවලි කාලසටහන නිකුත් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් අතර එළෙඹෙන ජූලි මාසයේදී එක්දින තරඟාවලියක් සහ T20 තරඟාවලියක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේදී.

අද දිනයේදී මෙම තරඟාවලි ද්විත්වයේ තරඟාවලි කාලසටහන් නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව එක්දින තරඟාවලිය ජූලි 13ත් විස්සයි විස්ස තරඟාවලිය ජූලි 22ත් ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

තරඟාවලි කාලසටහන

දිනයතරඟය
ජූලි 13පළමු එක්දින තරඟය
ජූලි 16දෙවැනි එක්දින තරඟය
ජූලි 19තෙවැනි එක්දින තරඟය
ජූලි 22පළමු T20 තරඟය
ජූලි 24දෙවැනි T20 තරඟය
ජූලි 27තෙවැනි T20 තරඟය


T20 තරඟාවලිය තරඟ 5කින් සමන්විත බව මීට පෙර වාර්තා වුවත් තරඟාවලි කාලසටහන වෙනුවෙන් එක්කර තිබෙන්නේ තරඟ 3ක් පමණයි. එමෙන්ම තරඟ පැවැත්වෙන ක්‍රිඩාංගන පිළිබඳ මෙතෙක් අනාවරණ කිරීමක් සිදුකර නැහැ.

Image Source – Getty Images

Leave a comment

Creedanet