ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරඟාවලියට දින නියම වේ!

එළඹෙන ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා එක්දින සහ විස්සයි විස්ස තරඟාවලියේ තරඟ කාල සටහන නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ජූලි 13 වනදා සිට තරඟාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

තරඟ කාල සටහන පහතින් සටහන් වනවා

ජූනි 28 – ඉන්දීය කණ්ඩායම දිවයිනට පැමිණීම

ජූලි 13 – පළමු එක්දින තරඟය දිවා රාත්‍රී තරඟයක් ලෙසට කොළඹ R. ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයේදී

ජූලි 16 – දෙවන එක්දින තරඟය දිවා රාත්‍රී තරඟයක් ලෙසට කොළඹ R.ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයේදී

ජූලි 18 – තෙවන එක්දින තරඟය දිවා රාත්‍රී තරඟයක් ලෙසට කොළඹ R.ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයේදී

ජූලි 21 – පළමු විස්සයි විස්ස තරඟය රාත්‍රී තරඟයක් ලෙසින් කොළඹ R.ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයේදී

ජූලි 23 – දෙවන විස්සයි විස්ස තරඟය රාත්‍රී තරඟයක් ලෙසට කොළඹ R.ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයේදී

ජූලි 25 – තෙවන විස්සයි විස්ස තරඟය රාත්‍රී තරඟයක් ලෙසට කොළඹ R. ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයේදී

Featured Image – Cricket Times

Leave a comment

Creedanet